RISKI • Ergonomiakortti koulutus vähentää potilassiirron riskejä • RISKS

RISKI ‘Potilassiirtojen Ergonomiakortti®’ -opintokokonaisuus

Potilassiirtojen ergonomiatyö palkittu Rovaniemellä

Rovaniemen kaupunki on palkinnut työyhteisön hyvinvointia edistävästä toiminnasta
Rovaniemen terveyskeskussairaalan osaston P5, jossa on tehty pitkäjänteisesti työtä
ergonomisten työasentojen parantamiseksi ja samalla sairauspoissaolojen vähentämiseksi.
Osastolla käynnistettiin

‘Potilassiirtoen Ergonomiakortti®’ -koulutus neljä vuotta sitten.
Ergonomian järjestelmällinen kehittäminen on helpottanut työntekijöiden työtä ja vähentänyt
sairauspoissaoloja kolmannekseen entisestä.

STM: Verkostotoiminta ja ergonomiakortti apuna riskien arvioinnissa

TIEDOTE                       19.10.2009

Sosiaali- ja terveysministeriö

Vuosittain sattuu noin 120 000 työpaikkatapaturmaa, joista suuri osa
voitaisiin estää kehittämällä työhyvinvointia erityisesti työturvallisuuden
ja riskien hallinnan osalta. Työpaikkojen riskien hallinnassa on huomioitava
ammatillinen osaaminen ja koulutuksen vastaaminen työelämän vaatimuksiin.
Myös yritysverkostojen yhteistoiminnassa riskien arviointi on tärkeä osa
turvallisuusjohtamista, ja riskien arvioinnilla ohjataan työpaikan toimintaa.

Pohjois-Suomen yritysverkostot

on hyvä käytännön esimerkki riskien arvioinnin
verkostotoiminnasta yrityksissä. Professori Seppo Väyrysen mukaan laaja-
alainen, luottamukseen perustuva ja erilaista osaamista arvostava kumppanuus
on yksi tekijä, jolla hallitaan yritysten työturvallisuusriskejä.
Yritysverkostot helpottavat esimerkiksi alihankkijoiden palkkaamista:
kun alihankkija on kerran arvioitu, verkoston yritysten ei tarvitse tehdä
arviointia enää uudelleen.

Kumppanuuden yksi keskeisimpiä tuloksia on Työturvallisuuskortti. Kortilla
parannetaan erityisesti ulkopuolisten aliurakoitsijoiden työntekijöiden
työturvallisuutta ns. yhteisillä työpaikoilla. Tällä hetkellä suoritettuja
Työturvallisuuskortteja on 552 320 kappaletta.

Ergonomiakortti vähentää potilassiirron riskejä

Potilassiirrot ovat monissa hoitoyksiköissä suurin fyysinen riski sekä
työntekijälle että potilaalle. Näiden riskien minimoimiseksi on suunniteltu
‘Potilassiirtojen Ergonomiakortti®’ -opintokokonaisuus. Opintojen suorittaja
saa ergonomiakortin, jolla varmistetaan hoitohenkilöstön osaaminen
potilasnostoissa ja parannetaan työ- ja potilasturvallisuutta.

Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -opintokokonaisuusauttaa työnantajaa riskien hallinnassa.
Henkilökunnan koulutuksen lisäksi työpaikalle hankitaan apuvälineitä
nostamiseen ja siirtämiseen, jotta riskialttiit nostot saadaan poistettua.
Hyvät työtavat vähentävät työn kuormituksesta johtuvia liikuntaelinongelmia,
parantavat avustajan riskinarviointikykyä, potilaiden turvallisuutta ja
edistävät hoidon laatua”, erikoistutkija Leena Tamminen-Peter sanoo.

Euroopan riskienarviointikampanja

Euroopan riskienarviointikampanjan

teemaviikkoa vietetään 19.-25.10. Vuonna
2008 alkaneen Euroopan riskienarviointikampanjan teema on ‘Terveellinen työ –
yhteinen etu!’. Euroopan työterveys- ja työturvallisuuskampanja toteutetaan
nyt yhdeksännen kerran EU-maissa ja se kannustaa aloittamaan riskien
arviointi työpaikoilla. Tänä vuonna vietetään Euroopan
riskienarviointikampanjan toista vuotta ja nostetaan esille yksittäisiä
riskilajeja sekä tarkastellaan riskien arviointia alakohtaisesti. Kampanjan
toteutusta Suomessa koordinoi sosiaali- ja terveysministeriön
työsuojeluosasto.

Lisätietoja:

Pohjois-Suomen yritysverkostoista: professori Seppo Väyrynen,
Oulun yliopisto, p. 040 589 0449
Ergonomiakortista: ergonomi, Leena Tamminen-Peter,
p. 040 544 7134
Euroopan riskienarviointikampanjasta: ylitarkastaja Hannu Stålhammar, STM,
p. 0400 635 081 Muualla palvelussamma
Työsuojelu http://www.stm.fi/tyosuojelu

Muualla verkossa
Euroopan riskienarviointikampanja
www.stm.fi/ www.riskithaltuun.fi ??

March 8, 2018 · Leena Tamminen-Peter · No Comments
Tags: , , , , , , , , , ,  · Posted in: !OLDER POSTS, JULKAISU - PUBLICATION - PUBLIKATION - PRESS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.


Plugin Engineered By Premium WordPress Plugins